Stanovy

Stanovy: Stanovy.pdf (893,9 kB)

Dodatek ke stanovám: Dodatek ke stanovám.pdf (347,1 kB)

 

Kontakt

MŠ Hvězdička Liberec Gagarinova 788/9
Liberec 6
460 07
Telefon 482 322 095
IČ 72076950
ms.gagarinova@volny.cz